Jaarverslag 2019

Bijbelgetrouw onderwijs voor voorgangers

Om het Evangelie met hart, hoofd en handen te delen

 

open het jaarverslag

Voorwoord

Voorwoord

Op weg naar een nieuwe hemel en aarde

Als u dit leest, gaat uw hart dan sneller kloppen? Niet uit angst of onzekerheid, maar omdat u er naar verlangt de Heere Jezus in al Zijn heerlijkheid persoonlijk te ontmoeten. Wat een dag zal dat zijn!

Die dag breekt aan als Hij terugkomt op de wolken. Wanneer zal dat zijn? Na wereldwijde aardbevingen, hongersnoden, oorlogen, pestilentiën en epidemieën? Ja, dan bijna. Die dag breekt pas echt en definitief aan als het Evangelie van het Koninkrijk van God wereldwijd verkondigd is (Mattheüs 24:14). En daar mogen en willen wij vanuit NET Foundation, in afhankelijkheid van Gods zegen, actief bij betrokken zijn.

Wij doen dat door het wereldwijd toerusten en opleiden van voorgangers en evangelisten. Zodat zij het Evangelie van vrije genade in hun omgeving vrijmoedig en bewogen mogen doorgeven: evangeliserend in de sloppenwijken van Nairobi, verkondigend in de huisgemeenten op Cuba of in Pakistan, met barmhartigheid bewogen onder de getraumatiseerde oorlogsslachtoffers in Burundi en op vele andere plaatsen.

Vanuit NET Foundation werken wij in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië samen met lokale trainers, zendelingen, voorgangers en Bijbelscholen. Dit gebeurt op verschillende manieren: online, face to face en in allerlei tussenvormen. In dit jaarverslag willen wij u iets van onze drijfveren, verlangens en activiteiten laten zien en proeven. Wij zijn dankbaar voor uw betrokkenheid en kijken uit naar het vervolg. Totdat Hij komt: Maranatha. Kom haastiglijk Heere Jezus!

Met hartelijke groet,

 

In het kort

In het kort

24

conferenties in 7 landen

1.052

conferentiedeelnemers

23

partnerovereenkomsten

1.421

online studenten

40

online train the trainer studenten

Visie, missie en strategie

Visie, missie en strategie

Bekend zijn de afscheidswoorden van de Heere Jezus aan Zijn discipelen om het Evangelie wereldwijd te verkondigen en alle volken te onderwijzen. Maar ook in alle andere hoofdstukken van de Evangeliën lezen we hoe Jezus zelf mensen opzoekt én onderwijst.

Onderwijs is van levensbelang! Daarom gaat de apostel Paulus in datzelfde spoor door het verzenden van brieven met instructies aan de eerste christengemeenten (een vorm van afstandsonderwijs). Ook schrijft hij aan Timotheüs: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen’. De woorden van God ontvangen wij om in onze eigen context door te geven aan anderen. Om zo God te eren en een zegen te zijn voor de mensen en de gemeenschap om ons heen.

Maar hoe doe je dat als voorganger, als je daarvoor niet bent opgeleid? Als er geen Paulus of Timotheüs in de buurt is? Als je geen middelbare school diploma hebt en je naast het werk in de gemeente druk bent met je baantje als taxichauffeur of timmerman? Meer dan 90% van de voorgangers in het Zuidelijk halfrond is om die redenen niet of nauwelijks toegerust en bekwaam om anderen te onderwijzen. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de prediking, het pastoraat en diaconaat en daarmee voor de hele gemeenschap.

Onze visie en missie

Het is de visie van NET Foundation om praktisch Bijbelgetrouw onderwijs wereldwijd flexibel beschikbaar te maken, zodat voorgangers en evangelisten het Evangelie met hart, hoofd en handen zichtbaar kunnen maken in hun omgeving en tegelijk weerbaar zijn tegen verkeerde invloeden van buitenaf.

Onze missie is daarin het toerusten, begeleiden en bemoedigen van voorgangers voor het werk in Gods Koninkrijk.

Onze strategie

Onze missie vindt plaats door een drietal programma’s:

NSC

NET Study Centres

Het aanbieden van face to face onderwijs - vanuit lokale NET Study Centres - aan voorgangers die veelal geen opleiding hebben genoten en nauwelijks of geen toegang hebben tot internet.

NTT

NET Train the Trainer

Het werken met lokale trainers. Hen willen we optimaal toerusten, zodat zij in hun eigen omgeving meer voorgangers en evangelisten trainen en begeleiden.

NPI

NET Partner Institutions

Het aanbieden van flexibel online onderwijs - via Bijbelscholen en theologische opleidingen - aan studenten in gesloten landen of afgelegen gebieden.

Met deze drievoudige aanpak willen we zo direct en effectief mogelijk onze missie realiseren in de verschillende contexten waar NET Foundation werkzaam is.

 

Kernwaarden van toerusting NET:

 

NET pijlers

NSC

NET Study Centres

NET Foundation rust voorgangers online toe, maar ook via lokale trainingen.

NTT

NET Train the Trainer

Iedereen die een cursus gaat geven volgt eerst zelf de betreffende cursus online bij NET.

NPI

NET Partner Institutions

NET Foundation werkt samen met lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen.

NET in Afrika

NET in Afrika

17

conferenties

820

conferentiedeelnemers

4

partnerovereenkomsten

78

online studenten

In veel steden in Afrika vind je op haast elke hoek van de straat een kerk. De kerk groeit er zo hard, dat er in 2018 voor het eerst in de wereldgeschiedenis meer christenen in Afrika dan in Latijns-Amerika woonden.

Wel zijn er zijn enkele gevaren. Het eerste is dat er door veel laagopgeleide predikanten en evangelisten regelmatig onbijbels onderwijs gegeven wordt. Het tweede gevaar is de oprukkende islam: olieproducerende landen financieren moskeeën op plaatsen waar de islam nog afwezig is. Het aanbod van geld en een moskee  in de nabije omgeving trekt veel mensen aan. Het derde gevaar is de secularisatie. Door het oprukkende westerse gedachtegoed verliezen vooral jongeren het contact met de kerk. Voor NET betekent dit dat goed Bijbelgetrouw en Christocentrisch theologisch onderwijs voor het continent een speerpunt is.

1

Oeganda

2

Kenia

3

Zambia

4

Ethiopië

NSC Kenia

In het noordwesten van Kenia werkt ds. Eric Ngala Mutumbi als coördinator van het NET Study Centre. Aan het begin van dit jaar is het team van het NET Study Centre in Kenia uitgebreid met twee enthousiaste docenten: Jenifer Omemo en David Wafula. Eric Ngala bereikt samen met David en Jenifer met de cursussen voorgangers op vijf verschillende locaties: Bumala, Gongo, Bondo, Butere en Kitale. Vanuit Nederland is Ad de Pater vanaf juli 2019 Eric Ngala gaan begeleiden. Door deze inspanningen worden steeds meer voorgangers op meerdere plaatsen in Kenia bereikt met Bijbelgetrouwe toerusting. Een voorganger beschreef het Oude Testament na de conferentie als ‘het verborgen Nieuwe Testament.’ Onze hoop is dat de impact van het werk in Kenia ook positieve gevolgen zal hebben voor de lokale samenleving.

NSC Oeganda

NET werkt sinds 2016 in Oeganda. Vanuit de opbrengsten van de actie Draagt Elkanders Lasten (jaarlijkse actie van het Reformatorisch Dagblad) zijn er conferenties georganiseerd en kwamen wij in direct contact met onze doelgroep: kerkleiders in afgelegen gebieden die niet of nauwelijks zijn toegerust voor hun werk in de gemeente. Deze kerkleiders zijn online niet te bereiken. De ervaringen in Oeganda leidden tot oprichting van de NET Study Centres wereldwijd. In Oeganda is een mooi team ontstaan: Cate Nattabi coördineert het werk en onderhoudt de contacten met NET. Zij wordt daarbij geholpen door George Kilama, Titus Sosolye en Benson Tumwesige. In 2019 startte het NET Study Centre in Oeganda met de cursussen volgens het NET Curriculum. In totaal hebben 350 studenten de conferenties gevolgd.

NSC Zambia

In Zambia zijn de eerste contacten gelegd met Lawson Limao. Hij werkt parttime in een gemeente naast zijn reguliere baan en heeft online verschillende cursussen gevolgd met de bedoeling in 2020 een NET Study Centre op te zetten.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

NTT Nigeria

CBR Effata (Community Based Rehabilitation Effata) heeft in Nigeria inclusief onderwijs opgezet in een regio waar veel kinderen met een auditieve beperking (doofheid) zijn. Inmiddels is er een speciale kerkdienst voor de dove leerlingen, waar een dove docent gebarentaal preekt. Deze dove docenten zijn echter niet opgeleid tot predikant.

Hierdoor is het verlangen ontstaan om deze docenten toe te rusten. CBR Effata en NET Foundation hebben de handen ineengeslagen om ze te trainen. De trainer van CBR Effata volgt sinds 2017 de NET Courses online, om zich de inhoud eigen te maken. In 2019 is hij gestart met het aanbieden van de cursussen aan de leiders van de dovenkerk. In 2020 willen ze doorgaan met deze toerusting. Het is het verlangen van de cursisten om in de toekomst meer kerken voor doven te planten.

NTT Ethiopië

In 2019 is er een samenwerking gestart tussen Addis Alem uit Ethiopië en NET Foundation. Het inloophuis van Addis Alem in Debre Zeit is de uitvalsbasis voor de activiteiten van de partnerorganisatie. Addis Alem ziet een grote behoefte aan toerusting van voorgangers, omdat veel voorgangers geen enkele opleiding hebben kunnen volgen. Zij hadden lokale trainers, maar geen cursusmateriaal. Door samenwerking met NET kunnen ze voorgangers toerusten met het NET Curriculum.

Een groep van acht trainers uit Ethiopië heeft in 2019 een eerste NET Cursus online gevolgd. In 2020 willen ze in drie lokale talen conferenties organiseren om deze cursus aan lokale voorgangers door te geven. Daarnaast willen de trainers drie andere online cursussen bij NET volgen.

Sydon Kundu is een van de studenten van NET Foundation in Kitale, Kenia. Trots laat hij tijdens ons bezoek zijn NET Foundation pasje zien. Maar hij vertelt ook over de moeilijkheden die hij tegenkomt in zijn zoektocht om te leven als een trouwe christen. ‘Nadat we getrouwd waren ontvingen mijn vrouw en ik drie kinderen. Helaas stierven zij aan een ernstige ziekte. Ik was radeloos en wilde mezelf van het leven beroven. Dit heb ik driemaal geprobeerd. Maar God heeft mij vastgehouden. Door Hem leef ik nog!’

Sydon en zijn vrouw beloofden God om voor Hem te gaan leven, ondanks alles wat op hun pad zou komen. Het geloof in Christus gaf hen kracht, en God toonde hun Zijn genade. ‘Door Gods grote genade hebben we nog zes gezonde kinderen mogen ontvangen!’ Sydon is leerkracht op een kleine basisschool in een afgelegen gebied. Hij wil het Evangelie vooral doorgeven aan de kinderen van deze school door ze te vertellen over de grootheid en trouw van God.

NPI Ethiopië

Evangelical Theological College (ETC) is al jaren een gemotiveerde en capabele partner. Er worden zeven online cursussen aangeboden aan een groeiend aantal studenten (het streefgetal van ETC is vijftig studenten). NET ondersteunt en begeleidt ETC ook de komende jaren bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van het online programma.

Met het Meserete Kristos College (MKC) worden de eerste stappen gezet op weg naar online learning; met diverse andere instituten wordt contact gelegd om mogelijke samenwerking te onderzoeken.

NPI Oeganda

In Oeganda werkt NET samen met Kampala Evangelical School of Theology (KEST). KEST heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan door NET cursussen online aan te bieden aan studenten, maar werkt nu hard aan de ontwikkeling van eigen online cursussen. Het doel is om dit jaar twee zelf ontwikkelde cursussen online aan te bieden aan minimaal vijftien studenten, en een nieuwe e-learning coördinator op te leiden.

Daarnaast zullen in samenwerking met KEST en het Westminster College in Kampala de mogelijkheden voor accreditatie van het NET Curriculum in Oeganda worden onderzocht.

NPI Kenia

ILU (International Leadership University) is partner van NET sinds 2010. Na goede beginjaren heeft ILU de laatste jaren te kampen met tegenspoed: financiële tekorten, wisselingen in het management en teruglopende studentenaantallen. ILU werkt aan de verbetering van de financiële positie en het weer opstarten van online onderwijs, en NET ondersteunt en begeleidt hierbij waar mogelijk. Doel voor 2020 is 4 docenten trainen en 4 online cursussen aanbieden aan minimaal 15 studenten.

NET in Latijns-Amerika

NET in Latijns-Amerika

5

conferenties

202

conferentiedeelnemers

15

partnerovereenkomsten

877

online studenten

In Latijns-Amerika is NET Foundation in verschillende landen actief. Fabricio Medina en Edgar Baldeón zijn de lokale coördinatoren in deze landen. Fabricio is als NET coach en trainer betrokken bij de conferenties welke door verschillende NSC’s opgezet worden.

Daarnaast werken wij al sinds 2009 samen met Bijbelscholen en theologische opleidingen die het verlangen hebben om meer voorgangers en leiders uit de gemeenten toe te rusten. Zij maken daarvoor in samenwerking met NET Foundation hun cursussen online beschikbaar, zodat studenten de opleiding (gedeeltelijk) vanuit huis kunnen volgen.

In 2019 is NET blijven zoeken naar geïnteresseerde instellingen in Latijns-Amerika voor het starten of ontwikkelen van online cursussen. Ondertussen blijven wij onze huidige partners ondersteunen. Zij zijn getraind en de verbondenheid blijft bestaan door middel van nieuwsbrieven, Facebook, berichten en bezoeken.

Sommige partners in Latijns-Amerika zijn erg succesvol in het opzetten van online cursussen, anderen ontwikkelen zich en weer anderen zijn nog maar net begonnen. Onze partnerscholen leiden samen ongeveer zeshonderd studenten op die zich door middel van online onderwijs voorbereiden op hun ambt.

1

Mexico

2

Cuba

3

Ecuador

4

Peru

5

Brazilië

6

Bolivia

NSC Cuba

In Cuba zijn twee conferenties georganiseerd, in de plaatsen Havana en Santiago. In totaal waren er 44 broeders en zusters die deelnamen. Raymond Warnaar en Fabricio Medina leidden deze conferenties. Cuba maakt zware tijden door als gevolg van de handelsembargo’s. De winkelschappen zijn nagenoeg leeg en er is weinig brandstof verkrijgbaar. Het blijft lastig voor ons om een visum te krijgen voor Cuba, daardoor liep het programma in Cuba vertraging op. Eenmaal in Cuba is er contact gelegd met Raúl Toural van Apoyo Cuba. Deze organisatie bereikt met hun (wat beperkte) curriculum predikanten en voorgangers in het hele land. Wij hopen in 2020 samen te gaan werken met Apoyo. Wij verwachten elkaar door deze samenwerking te kunnen versterken.

NSC Ecuador

In Ecuador worden pastors al vanaf oktober 2017 via lokale conferenties toegerust. Destijds zijn wij begonnen in Guayaquil. In 2019 werd in Borbon, Esmeraldas en Guayaquil een conferentie georganiseerd met als thema ‘God’s way of salvation’. In totaal woonden 157 deelnemers een conferentie bij, afkomstig uit 39 verschillende kerken van evangelische en reformatorische signatuur. De cursussen werden zeer positief ontvangen. Voorgangers worden geraakt door het Bijbels onderwijs dat zij ontvangen, en geven aan dit te gaan delen met hun gemeente.
De conferenties over het Oude en Nieuwe Testament in Esmeraldas en Guayaquil en over ‘Gods way of salvation’ in Machala en Portoviejo zijn doorgeschoven naar 2020. In totaal staan er voor 2020 10 conferenties op de planning in Ecuador.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Goldy Belisa Cuena Mora is jarenlang lid geweest van een gemeente waar het welvaartsevangelie alles overheerste. Ze leefde constant in angst tijdens die periode. Ze vertelt dat ze nooit voldeed aan de eisen die haar kerk stelde. Ze wilde graag voorganger worden. Daarvoor had ze het geloof niet. Ze moest geloof hebben om gelukkig en rijk te zijn. Maar omdat ze dat allemaal niet was, werd ze gefolterd door de idee dat ze niet goed genoeg was, dat haar geloof tekort schoot en dat God niet van haar hield. Totdat ze lid werd van de zendingsgemeente ‘Palabra Eterna’ en ze ontdekte dat de Heere Jezus voor haar gestorven is toen zij nog zondaar was.

De somberheid slaat om in vreugde, als ze de genade van God leert kennen. In de gemeente mag ze na verloop van tijd het kinderwerk gaan coördineren. Met veel plezier doet ze dat, en ze heeft vrede met God gevonden, door het geloof. De conferentie ‘God’s way of Salvation’ sluit aan bij haar ervaring met God. Het is de Geest die haar hart nu vervult, en zij mag weten dat ze geliefd is. In al haar onvolmaaktheid houdt God van haar en is ze Zijn kind.

NPI Mexico

Met de drie huidige partners verloopt het contact goed. Zij zijn goed op weg met het aanbieden van online theologisch onderwijs. Zij bieden samen inmiddels 63 cursussen aan. De overeenkomst met Sociedad Misionera Presbiteriana de México is sterk vertraagd: er wordt nog steeds gewacht op goedkeuring van de Presbyteriaanse kerk in Mexico. NET probeerde in de tweede helft van 2019 een relatie op te bouwen met partners uit het netwerk van Seminario Teológico Presbiteriano de México (STPM), maar deze bleken nog niet klaar voor een samenwerking met NET. Daarom wordt verder gezocht naar andere potentiële partners.

NPI Brazilië

NET heeft 4 partners in Brazilië: Seminario Biblico do Nordeste (SBNE), Seminario Teológico Pentecostal do Nordeste in RECIFE (STPN), Seminario Teológico Russell Shedd in Joao Pessoa (STRS) en UniCristã-Faculdade Cristã. De invoering van online onderwijs is hier minder ver dan in Mexico. NET heeft in juli 2 workshops gegeven om meer inzicht te bieden in het online learning platform en het ontwikkelen van online cursussen. De meer ervaren partner SBNE biedt ook ondersteuning aan de zwakkere broeders: e-learning coördinator Gleibson van SBNE verzorgt bijvoorbeeld in samenwerking met NET trainingen.

Daarnaast ondersteunt NET de opleidingen STRS en STPN actief, om de lancering van de door henzelf ontwikkelde cursussen op korte termijn mogelijk te maken. Bij UniCrista stonden ziekte en financiële problemen een goede start in de weg. NET houdt nauw contact met hen over het vervolg

NPI Ecuador

In Ecuador werd in juni 2019 een overeenkomst getekend met Bijbelschool SEMILA. Daarna ontving het personeel een training in het gebruik van het online leerplatform en het ontwikkelen van een online cursus. Ze zijn gestart met één online cursus met 40 studenten. Er zijn regelmatig contact- en begeleidingsmomenten.
In februari en april kregen de online teachers van SemiSud een traject van training en bemoediging. Nu bieden zij online bachelor- en masteropleidingen aan en een cursus kerkplanting. Eind 2019 waren er 281 online studenten, het gaat goed! Unidad Educativa Emanel kent 100 online studenten.
Seminario Teológico Nazareno Sudamericano (STNS) denkt na over het gebruik van de door NET ontwikkelde online cursussen, naast hun eigen cursussen.

NPI Peru

Theologische opleidingen in Peru hebben het niet makkelijk, velen hebben het financieel zwaar. Tegelijkertijd zijn ze zich bewust van het belang van online onderwijs en denken ze wel na over de invoering hiervan. NET probeert hen te ondersteunen in dit proces en een samenwerking met hen aan te gaan. Ook partner Universidad Seminario Evangelico de Lima (USEL) heeft sinds 2018 veel problemen. Financiële moeilijkheden, accreditatieperikelen en personeelswisselingen slokten veel aandacht en tijd op. Door personeelswisselingen moesten steeds nieuwe mensen worden getraind en was er ook twijfel of de samenwerking met NET voortgezet kon worden. Gelukkig kon in juli een nieuwe overeenkomst worden getekend. Inmiddels bieden ze weer online onderwijs aan 92 studenten.
Met vier andere theologische opleidingen met interesse voor online onderwijs is contact gelegd, in de hoop dat daar een samenwerking uit voortkomt.

NPI Bolivia

In oktober kon een eerste overeenkomst worden getekend met een theologische opleiding in Bolivia: Centro de Capacitación Misionera (CCM) in de stad La Paz. CCM is 23 jaar geleden opgericht om actieve gemeenteleden toe te rusten. Hun programma is gericht op de Bijbel en in hun theologie staat Christus centraal.

NPI Cuba

Internettoegang is sinds enkele jaren beperkt mogelijk op Cuba. NET is samen met zendingsorganisatie Overseas Council betrokken bij vijf Bijbelscholen die begonnen zijn om hun cursussen online aan te bieden. Met twee van hen heeft NET inmiddels een samenwerkingsovereenkomst. De studenten die deze cursussen volgen, zijn enthousiast en willen graag meer cursussen volgen. NET wil ook met nieuwe partners een samenwerking starten, om meer voorgangers en leiders op Cuba te kunnen trainen. Alle partners ontvangen begeleiding en training bij de ontwikkeling van online cursussen en het aanbieden daarvan.

Hernán Enrique Mora Coronel heeft zijn hele leven als zakenman gewerkt. Hij woonde acht jaar in Italië en had daar een eigen bedrijf. Daarvoor en daarna had hij bedrijven in Ecuador. Na de periode in Italië ging hij in Ecuador een keer failliet.

Op dit moment woont en werkt hij in Machala. Hij lijkt het goed te hebben, maar heeft grote zorgen over de toekomst van zijn huidige bedrijf.

Hernán geniet van de conferentie. Theologie is zijn passie. Sinds een tijdje is hij in zijn vrije tijd Theologie aan het studeren, want het is zijn droom en het verlangen van hem en de zendingsgemeente Machala om predikant te worden.

Tijdens de conferentie mag hij, namens de groep waarin hij is ingedeeld, iets vertellen over wat de Bijbel zegt over God als Vader en wat het betekent dat wij Zijn kinderen zijn. Dat doet hij met veel verve.

NET in het Midden-Oosten en Zuid-Azië

NET in het Midden-Oosten en Zuid-Azië

2

conferenties

202

conferentiedeelnemers

4

partnerovereenkomsten

466

online studenten

In India en een ander Aziatisch land is de meerderheid van voorgangers ongeschoold op theologisch gebied. Ze staan in het ambt, maar zijn ongetraind. Dat maakt het leiden van een gemeente en onderwijs geven aan christenen tot een uitdaging. Bovendien hebben voorgangers vaak een reguliere baan om het hoofd boven water te houden. De voorgangers en kerkleiders die onze conferenties bezoeken werken vaak in onrustige gebieden die gekenmerkt worden door oorlog en onderdrukking van christenen. Het samenkomen op een conferentie om te leren van elkaar en van het Woord van God wordt dikwijls als erg bemoedigend ervaren.

In het Aziatische land gaven Raymond en Adriaan les aan vijf voorgangers, die op hun beurt weer anderen gaan toerusten met de inhoud van de cursus ‘God’s way of salvation’.

In het Midden-Oosten rust NET in samenwerking met lokale partners online voorgangers toe met Bijbelgetrouw onderwijs. De aan NET verbonden partnerscholen in deze landen worden ondersteund, begeleid en getraind bij de invoering van online theologisch onderwijs. Er is regelmatig contact via e-mail, telefoon en skype. Daarnaast wordt geprobeerd jaarlijks een bezoek te brengen. Door middel van een online programma ontvangen de docenten training in de omgang met het digitale leerplatform en het ontwikkelen van hun eigen online cursussen. Hiervoor is een modelcursus en een trainingsprogramma ontwikkeld.

1

Aziatisch land

2

Israël

3

Egypte

4

India

NSC India

In India zijn in 2018 in het plaatsje Eluru twee conferenties georganiseerd in een arm gebied waar Samuel Raju en Samuel Cheemala, twee broers, samenwerkten. Samuel Raju is een man van de praktijk en heeft tientallen kerken geplant. Samuel Cheemala, was meer de man van het organiseren en het contact verliep vooral via hem. Hij is echter na een kort ziekbed overleden, waardoor de pogingen op deze plek een NET Study Centre op te bouwen helaas strandden.
Medio 2019 is Wilfred van der Kooij (vrijwilliger voor NET) begonnen met contacten te leggen in India. Daaruit is een cursusgroep gestart en NET hoopt in 2020 de betreffende contactpersonen zo mogelijk te bezoeken en dan te bekijken waar een studiecentrum kan worden gestart. Door deze omstandigheden zijn er in 2019 in India geen conferenties gerealiseerd.

NSC Aziatisch land

NET heeft in april 2018 in een Aziatisch land een conferentie, waar rond de dertig studenten aanwezig waren. De deelnemers geven het geleerde -de cursus ‘God’s way of salvation’- daarna door in hun eigen omgeving. Daarnaast krijgt de vertaling van de cursusmaterialen in de streektaal de aandacht.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

NPI Israël

Het Israel College of the Bible (ICB) in Netanya is partner van NET in Israël. De opleiding is uniek: het is de enige geaccrediteerde theologische opleiding ter wereld die Hebreeuwstalig is. Sinds 2014 biedt ICB online onderwijs aan vanuit een Bijbelse context, en bereikt daarmee o.a. veel Joodse en Arabische studenten met het Evangelie. Zij kunnen cursussen volgen als ‘De historische Jezus van het Nieuwe Testament, of ‘Joodse wortels van het christelijk geloof’. Het brede aanbod aan online cursussen kan gevolgd worden via het online learning platform dat NET faciliteert. ICB gaat hierbij professioneel te werk. In de tweede helft van 2019 werden 27 online cursussen aangeboden aan ruim 150 studenten. NET biedt online support en hulp bij technische vragen.

NPI Palestijnse gebieden

In de Palestijnse gebieden werkt NET Foundation samen met het Bethlehem Bible College (BBC) in Bethlehem. De vraag naar Bijbels theologisch onderwijs in het Arabisch is groot omdat de kerk in het Midden-Oosten sterk groeit. Door verdrukking en vervolging is online leren voor christenen in gesloten landen vaak de enige mogelijkheid. BBC biedt dit online onderwijs aan. NET Foundation zorgt voor het online learning platform en biedt (technische) ondersteuning bij het gebruik ervan.
Vorig jaar volgden 150 studenten een van de 22 online cursussen bij BBC. Ze komen van over de hele wereld: een Egyptische dame in Australië, studenten in ‘gesloten’ Arabische landen, maar ook vluchtelingen in verschillende delen van Europa.

NPI Egypte

In Egypte werkt NET samen met de Koptische Kerk (Coptic Church Egypt), die de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten vertegenwoordigt. Ze lijdt onder vervolging, discriminatie en geweld. Doel van de samenwerking is de ontwikkeling van een online bachelor ‘Vroege Kerk’, die een officiële theologische opleiding zal worden voor voorgangers in deze kerk. Het plan is om 40 cursussen van 12 lessen te maken. Hiervan staan er, volgens schema, inmiddels 31 online. Een eerste pilot was gepland in het najaar van 2019, maar is uitgesteld tot april 2020.
NET geeft technische support en traint de medewerkers van CCE in Egypte.

Ijaz is onder de indruk van de lessen van ‘Gods way of Salvation’. Hij geeft al jaren leiding aan de jongelui van zijn plaatselijke gemeente en heeft het verlangen om voorganger te worden. Hij is homeopathisch arts, maar deze week blijft de praktijk dicht omdat hij deze training zo belangrijk vindt. Hij is actief betrokken bij de cursus, geeft antwoord op vragen en komt na afloop naar ons toe om de lessen die hij opgestoken heeft kort te herhalen. ‘Alle broeders en zusters zijn voor God gelijk en moet je daarom als leider gelijke aandacht proberen te geven. Tijdens het preken moet de Bijbeltekst centraal staan, niet mijn ideeën er over.’

Het is een enthousiaste man, in een moeilijke fase van zijn leven. Kort geleden is zijn vrouw onverwachts overleden en is hij achtergebleven met twee kinderen. Zijn verlangen is om het geleerde met zijn eigen kinderen en de jongelui van de kerk te delen. Elke week een les! Hij kijkt er naar uit om over een halfjaar de volgende training bij te wonen.

Strategische netwerkcontacten

Strategische
netwerkcontacten

Contacten in Europa

NET Foundation is in 2006 opgericht om voorgangers en evangelisten in afgelegen of gesloten gebieden te ondersteunen bij het volgen van online afstandsonderwijs in combinatie met lokale ontmoetingen.
Hiermee richtte het werk zich vooral op het zuidelijk halfrond en niet op Europa. Tegelijk werkt NET sinds haar oprichting ook samen met theologische opleidingen, kerkelijke gemeenten, zendingsorganisaties en diaconale organisaties in Europa ten behoeve van het werk in het zuiden. Genoemd kunnen worden: Stichting Bonisa, De Verre Naasten, Gereformeerde Zendingsbond, GlobalRize, Hudson Taylor, Open Doors, Stichting de Ondergrondse Kerk, Spaans Evangelische Zending, Zending Gereformeerde Gemeenten, ZOA e.a. Op verschillende manieren zijn deze organisaties bij ons wereldwijde werk en netwerk betrokken. Het kan gaan om gezamenlijke projecten, financiële of inhoudelijke ondersteuning, uitwisseling van lokale contacten en expertise, enzovoort.
Daarnaast maken enkele organisaties in Nederland ook gebruik van de programma’s van NET om eigen studenten of projectmedewerkers op afstand toe te rusten en te begeleiden. In 2019 ging het o.a. om: In de Rechte Straat (toerusting in Polen), Christelijke Hogeschool Ede en stichting Gave.

Contacten wereldwijd

De missie van NET is direct gericht op de toerusting van voorgangers. Hiermee onderscheidt NET zich van veel andere zendingsorganisaties die vaak een breder werkgebied hebben. Tegelijkertijd is het van groot belang om elkaars werk te kennen en elkaar waar mogelijk te versterken. Hiervoor vinden regelmatig ontmoetingen plaats met strategische partners, veelal tijdens regionale partnerbijeenkomsten. Het gaat onder meer om de volgende organisaties (alfabetisch):

 • Asia Theological Association (ATA)
 • Association for Christian Theological Education in Africa (ACTEA)
 • Association of Theological Education in Latin America (AETAL)
 • Bible College Consultation (via MTC in South Africa)
 • Global Associates for Transformational Education (GATE)
 • Horizon Education Network
 • Network for African Congregational Theology (NetACT)
 • Open Doors International
 • Overseas Council International
 • United World Mission

In de samenwerking met andere organisaties houden we steeds voor ogen: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’

NET Courses en Trainingen

NET Courses en
Trainingen

NET Curriculum ‘Serving in God’s vineyard’

Wat hebben voorgangers die niet toegerust zijn voor hun werk nodig aan training om zich vruchtbaar in te zetten in de gemeente? Dat was de leidende vraag bij het samenstellen van het NET Curriculum. In 2019 is vanuit een set cursussen een samenhangend curriculum ontstaan. Zoals in onderstaande tabel te zien is, zijn we gekomen tot een NET Curriculum dat bestaat uit tien online cursussen of negen conferenties die face to face gegeven kunnen worden. Het thema is ‘Serving in God’s vineyard’ (dienen in Gods wijngaard), naar Johannes 15:1-8 waar gesproken wordt over de ware Wijnstok en de ranken. Het is ook onze wens als NET dat voorgangers die toegerust worden met deze cursussen in Hem, de ware Wijnstok blijven, vrucht dragen, Zijn discipelen zullen zijn en daarmee de Vader verheerlijken. Onze missie is de rode draad in het curriculum.

Met dit curriculum kunnen wij als NET voorgangers een driejarig opleidings- en toerustingsprogramma aanbieden dat ze, afhankelijk van hun lokale mogelijkheden, online of face to face kunnen volgen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat hart, hoofd en handen aandacht krijgen: niet alleen herkenning en bemoediging vanuit het Woord en kennisoverdracht komen aan de orde, ook hechten wij aan toepassing van het geleerde naar ieders eigen gemeente.

 

Theme Conference
(each 3
days)
Online
courses
(each 40
hours)
Explanation
Year 1 – Life God’s calling over your life (4 days)

God’s way of salvation

 

God’s call to ministry

God is the source of our faith and calling. He calls us personally (God’s way of salvation) and to ministry (Calling to the ministry)
The Old Testament Survey of the Old Testament The content and main teaching of the Old Testament
The New Testament Survey of the New Testament The content and main teaching of the New Testament, with Christ as the centre of history
Year 2 – Growth Passion to preach Passion to preach Guidelines to study the Bible and to convey the gospel through preaching with passion
Desire to teach Desire to teach Introduction to the main teaching of the Church of all ages (Apostle’s Creed & the Lord’s prayer)
Discipleship Discipleship The work of the holy Spirit in and through the believer by personal change (discipleship) and social change (service)
Year 3 – Change Pastoral care Pastoral care Pastoral Care
Marriage & Family Marriage and family (pre-) Marriage and family counselling
Church planting Servant leadership Nature, organization and administration of the Church with a focus on spotting the gifts and talents of your church members and organizing the church to help the members to witness and to plant new churches

 

Ontwikkelen van materialen

In gebieden waar online onderwijs niet mogelijk is, geeft NET de cursussen face to face via lokale conferenties. Hiervoor is in 2019 gestart met het uitgeven van cursusboekjes, die aan voorgangers aan het eind van een conferentie worden uitgedeeld. In Kenia en Oeganda in het Engels, in Cuba en Ecuador in het Spaans. Inmiddels zijn er 3 Engelse boekjes uitgegeven en een Spaanse. Vertaling in andere, lokale talen heeft, wanneer dat nodig was voor lokale conferenties, plaatsgevonden door lokale partners, in nauwe samenwerking met NET (Urdu, Mandarijn, Luo en Luganda). De cursusboekjes vinden gretig aftrek onder voorgangers.

In lijn met dit curriculum is dit jaar gestart met de ontwikkeling van de cursussen ‘Desire to teach’ en ‘Discipleship’. Het is de bedoeling dat deze in 2020 beschikbaar komen. De cursus ‘God’s call to ministry’ werd dit jaar gedeeltelijk aangepast, nadat wij deze in 2018 op diverse plaatsen hebben gegeven.

Om de trainers inzicht te geven in het didactische concept dat aan de trainingen ten grondslag ligt en daarnaast te zorgen voor een goede overdracht en verwerking van de leerstof tijdens de conferenties, zijn er in 2019 bij drie cursussen handleidingen voor trainers ontwikkeld. In deze handleidingen staan suggesties voor interactie en verwerking van de lesstof op conferenties. De handleidingen worden inmiddels gebruikt door lokale trainers van NET Study Centres.

Reacties vanuit het veld

“Allereerst onze complimenten over de inhoud van de cursus, de opzet van de cursus en de manier waarop het online is vormgegeven in Itslearning. Wat betreft de inhoud: het is heel belangrijk en noodzakelijk dat deze stof bekend wordt in Gambia. Er is in Gambia vooral sprake van het zogenaamde ‘easy believism’: ik geloof in Jezus, dus….
De cursus heeft hier onder onze cursisten heel wat stof doen opwaaien. Er leefden andere gedachten over geloof en bekering. Er zijn veel serieuze en diepgaande discussies gevoerd.”

De woorden waarmee David zichzelf introduceert bij de medecursisten aan het begin van de tweede online training zijn veelzeggend: “Ik ben Pastor David Wafula Wanyonyi uit Kitale, Kenia. Ik kijk ernaar uit om te leren, te ontdekken, uitgedaagd en opgebouwd te worden in Christus in deze cursus van het Oude Testament. Nogmaals, hongerig en dorstig naar kennis, doe ik mee. Moge Zijn Geest de verborgen schatten tevoorschijn brengen.”

Organisatie

Organisatie

NET Foundation richt zich op het toerusten van voorgangers wereldwijd. Daarbij is het belangrijk dat zowel bestuur, medewerkers als vrijwilligers relevante kennis en ervaring hebben op het gebied van zending, theologie, onderwijs en technologie.

Bestuur

Per 1 januari 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • Laurens den Butter (voorzitter), predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsburg.
 • Rens Rottier (tweede voorzitter), voorzitter college van bestuur van Driestar Educatief te Gouda, lid Advisory Committee of Hope University College, Ethiopië.
 • Tineke van der Waal-Goudriaan (secretaris), eigenaar Bureau Groen, freelance journalist, redactielid van De Waarheidsvriend.
 • Rik van Groningen (penningmeester), docent Hoornbeeck College Rotterdam.
 • Henk Kievit (penningmeester), Head of Faculty, Nyenrode Business Universiteit, lector Christelijke Hogeschool Ede.
 • Steven Middelkoop, programma manager Yona Foundation, kandidaat Hersteld Hervormde Kerk, lid redactieraad Gezinsgids, ambassadeur SDOK.
 • Mart-Jan Paul , hervormd predikant, senior docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede, hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en eindredacteur van de Studiebijbel Oude Testament.

Begin januari 2020 namen Gert Nieuwenhuis (voorzitter) en Wim Hanekamp afscheid van het bestuur. Gert Nieuwenhuis is ruim dertien jaar bestuurslid geweest, waarvan tien jaar voorzitter. Vanuit zijn zendingservaring was hij ook nauw betrokken bij het werkveld. Hij blijft beschikbaar als bestuursadviseur en zal zich tevens inzetten als vrijwilliger op het gebied van fondsenwerving. Wim Hanekamp heeft ruim zes jaar deel uitgemaakt van het bestuur en had daar een mooie inbreng vanuit zijn ervaring als bestuurder.

Het bestuur vergaderde in 2019 vijf keer om de voortgang van het werk te bespreken. Eén bijeenkomst was met het team van medewerkers en vrijwilligers. Jaarlijks wordt in deze vergadering gesproken over de visie van NET Foundation. In 2019 was er echter een informele bijeenkomst in verband met het 12,5 jarig jubileum, waarbij in dankbaarheid teruggekeken werd op het werk dat in de achterliggende tijd mocht worden gedaan. Tijdens deze bijeenkomst werd ook aandacht besteed aan het jubileum van directeur Raymond Warnaar, die per 1 mei 2019 12,5 jaar in dienst van NET Foundation was. NET Foundation begon als klein stekje, vanuit de garage van Raymond, maar is onder Gods zegen flink uitgebreid. Het online programma wordt wereldwijd door partnerscholen ingezet en in de NET Studiecentra worden voorgangers uit afgelegen gebieden opgeleid.

Bestuursleden hebben vanuit hun werk en ervaring hun eigen aandachtsgebieden wat betreft het bestuurswerk. Daarnaast is het de bedoeling dat met regelmaat een werkbezoek wordt gebracht aan het veld.

Medewerkers en vrijwilligers

De personele bezetting van het kantoor in Apeldoorn is tijdens het verslagjaar gewijzigd. Met ingang van 1 april 2019 kwam Jacob Karels in dienst als coördinator van de NET Partners voor twee dagen per week. Dit dienstverband is per 1 januari 2020 uitgebreid tot drie dagen per week (0,67 fte). De totale kantoorbezetting bestond uit ongeveer 3,5 fte. Per 1 augustus vertrok Marianne van de Maat als coördinator Communicatie & fondsenwerving (0,6 fte). Zij ging weer terug naar het onderwijs. Het gat dat daardoor viel bij Communicatie & fondsenwerving is deels intern opgevangen, waarbij ervoor gekozen is meer werk uit te besteden aan externe deskundigen. Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen NET en Beeldblinkers te Apeldoorn, een bureau voor vormgeving. Per 1 december 2019 kwam Elise Lichtenberg het team versterken als managementassistent Communicatie & fondsenwerving voor 0,31 fte. Tijdens de jubileum­bijeen­komst werd afscheid genomen van vrijwilligster Leonora Grandia. Zij heeft zich meerdere jaren ingezet voor het werk bij NET o.a. door het leggen van contacten met partners in het Midden-Oosten, als coördinator van de partnerschool in Ethiopië en inbreng bij het opstellen van beleidsdocumenten. De afstand tot het kantoor in Apeldoorn en privéomstandigheden maakten deze keus noodzakelijk, gelukkig blijft de betrokkenheid.

NET werkt samen met een fijne groep gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die daarvoor met regelmaat naar het kantoor in Apeldoorn komt. De taken van vrijwilligers zijn divers, zoals het werven van fondsen, het op orde houden van de financiële administratie, het schrijven van lessen, het coachen van studenten, het verzorgen van gastlessen en het aanleveren van projectvoorstellen en -rapportages. Zij hebben een belangrijke en waardevolle inbreng. Op dinsdag en donderdag is de kantoorruimte soms te klein. Ook vanuit huis worden door vrijwilligers diverse werkzaamheden verricht. Dit varieert van het vertalen van nieuwsbrieven voor onze partners, correctie van de Engelse taal gebruikt bij NET Courses, het maken van verkoopmaterialen ten behoeve van de stand tot het werken aan de website. De coördinatie van het werk in Latijns-Amerika met betrekking tot partnerscholen is vanaf 2016 in handen van Edgar Baldeón. Medewerkers en vrijwilligers vormen samen een betrokken team en er kan en mag op deze manier veel werk verzet worden.

In januari 2019 vond een nieuwjaarsbijeenkomst plaats met bestuur en team. In november was er een ‘heidag’, waarin door het team plannen werden gemaakt en gepresenteerd voor 2020. Verder werden er een kwartaalbijeenkomst gehouden, waarin werd gedeeld wat de verschillende teamleden in de achterliggende tijd had geïnspireerd en waarin de plannen voor het volgende kwartaal werden genoemd. In november werd voor het eerst in de geschiedenis van NET een teamuitje gehouden. Daarbij waren ook Edgar Baldeón, onze coördinator in Latijns-Amerika, en Fabricio Medina, toeruster in Latijns-Amerika aanwezig.

Financiën

Financiën

De missie van NET is lokale voorgangers Bijbelgetrouw toe te rusten. We brengen hiervoor mensen, ideeën en middelen bij elkaar en in beweging. Vanuit deze faciliterende, stimulerende en ondersteunende doelstelling zijn we in staat om met een relatief laag werkbudget veel te bereiken. Naast de professionele inzet van de medewerkers is voor ons de gepassioneerde inzet van vrijwilligers en donateurs, die vanuit een persoonlijke roeping of bewogenheid onze missie ondersteunen, van groot belang.

In 2019 mocht NET Foundation haar inkomsten vanuit fondsenwerving verder zien groeien, waarvoor we als organisatie erg dankbaar zijn. Deze stijging was 3,7% ten opzichte van 2018. U vindt de resultaten samengevat in de grafiek.

Totale inkomsten

Totale uitgaven aan projecten

Totale uitgaven aan projecten

In 2019 waren de uitgaven hoger dan de inkomsten. Dit komt doordat er veel aandacht is besteed aan het verbeteren van de naamsbekendheid en de bewustwording van de nood die er op het gebied van toerusten voorgangers is bij de achterban. Hiervoor zijn eenmalig extra kosten gemaakt, zoals ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en een extra advertentiecampagne. Daardoor vallen de kosten voor Communicatie & fondsenwerving voor 2019 relatief hoog uit (percentage in voorgaande jaren bedroeg ongeveer 3%). Voor de naamsbekendheids- en bewustwordingscampagne is apart fondsenwerving gedaan en is er een mooi bedrag aan sponsoring binnen gekomen.

In 2019 is de rapportage op projectbasis verder uitgewerkt. De inkomsten en uitgaven worden verantwoord naar onze drie pijlers: de NET Study Centres, de NET Partner Institutions en de NET Product Development & Train the Trainer. Dit vindt u op deze manier in de tabel terug.

Doordat de uitgaven hoger waren dan de inkomsten is de algemene reserve met 46,1% afgenomen tot € 21.622 .

De officiële jaarrekening is te vinden op onze website.

Communicatie en fondsenwerving

Communicatie en
fondsenwerving

NET kijkt terug op een jaar waarin veel werk is verzet om voldoende financiële middelen binnen te halen voor de uitvoering van de activiteiten van NET.

In 2019 hebben we inkomsten vanuit fondsenwerving zien stijgen (zie tabel bij de Financiën). De fondsenwerving in het buitenland (USA) is gestart in 2019 door middel van een samenwerking met Mission Invest. In 2020 hoopt NET vanuit de USA voor de projecten in Mexico en Cuba financiering te krijgen.

Belangrijk is om te vermelden dat NET ondanks de stijging van de inkomsten op het gebied van fondsenwerving ook grote uitgaven heeft gehad op het gebied van communicatie. 2019 heeft gestaan in het teken van het 12,5 jarig jubileum van NET. NET heeft geïnvesteerd in vernieuwing van het logo, de huisstijl en de website. Daarnaast heeft NET gewerkt aan meer bewustwording in de reformatorisch achterban middels een advertentiecampagne om zodoende haar naamsbekendheid binnen de particuliere sector te vergroten.

Particulieren

Het totaalbedrag aan giften vanuit de particuliere sector is gestegen. De inspanningen om meer particulieren te bereiken, vertalen zich in een stijging van bijna 100 procent. Deze stijging is onder andere het resultaat van de campagne in de de maanden oktober en december. In deze maanden hebben we de particuliere achterban middels interviews en advertenties in nieuwsbladen, kranten en social media op de hoogte gebracht van ons werk. Daarnaast wordt de achterban geïnformeerd over ons werk door middel van nieuwsbrieven (zowel digitaal als op papier). De nieuwsbrieven worden meerdere malen per jaar verstuurd aan ongeveer tweeduizend mensen.

Kerken en verenigingen

In 2019 waren diverse gemeenten betrokken bij het werk van NET Foundation. Twee keer werd een mailing verzonden naar diaconieën van kerken uit de gereformeerde gezindte. Diverse diaconieën hebben hier positief op gereageerd.
Op verschillende plekken en bij verschillende verenigingen mocht NET een presentatie geven over het werk, o.a. bij zendingscommissies in Rijssen en Oostkapelle en bij een ouderenmiddag in ’t Harde.
In 2019 was NET Foundation aanwezig op verschillende zendingsmarkten. Het doel van de aanwezigheid op deze markten is in de eerste plaats de bevordering van de naamsbekendheid bij de achterban. De zendingsdag van de ZGG te Gorinchem met ongeveer vierduizend bezoekers en een regionale zendingsdag in Amersfoort met tweehonderdvijftig bezoekers zijn hiervan mooie voorbeelden. Ook was NET met een stand vertegenwoordigd op de Terdege Vriendinnendag.

Gastles Hoornbeeck College Gouda

Op maandagmorgen 30 oktober 2019 komen Edgar Baldeón en Fabricio Medina met de trein op het station in Gouda aan voor hun deelname aan de gastlessen over NET Foundation aan drie klassen van het Hoornbeeck College te Gouda. De eerstejaars studenten volgen even later bij de les godsdienst met veel interesse de presentatie over NET Foundation toegespitst op het werk in Latijns-Amerika. Aansluitend daarop vertellen Edgar en Fabricio hun levensverhaal en hoe zij tot het ambt van voorganger gekomen waren. Het maakt zichtbaar indruk op de studenten. Aan het eind van de lessen stellen de studenten vragen waarop de beide voorgangers antwoord geven.

Gastles Wartburg College Rotterdam

Na het bezoek aan het Hoornbeeck College gaat het met de auto richting Rotterdam Zuid naar locatie De Swaef van het Wartburg College. Hier wachten deze middag twee vmbo-klassen met hun docent godsdienst Tjerk Visser op de gastles. Omdat onze vertaler niet aanwezig kan zijn, vertaalt Edgar het verhaal van Fabricio in het Engels en daarop Tjerk het in het Nederlands. Ondanks deze drietalensprong luisteren de leerlingen geboeid en komen deze derdeklassers met hele directe en mooie vragen. Je merkt dat de boodschap van Edgar en Fabricio hen raakt en aansluit bij hun godsdienstige opvoeding. Bij het vertrek geven de leerlingen als dank de beide voorgangers een hand.

Bedrijven en ondernemers

In 2019 is veel aandacht besteed aan contacten met ondernemers en fondsen. NET werkt inmiddels samen met Mission Invest met als doel te groeien in de inkomsten in nieuwe markten. Het afgelopen jaar was er opnieuw sprake van groeiende inkomsten vanuit deze doelgroepen. Dit is te lezen in de tabel Financiën.
Een aantal van deze ondernemers en fondsen maakt deel uit van het GET Connected netwerk. De deelnemers willen vanuit een gedeelde interesse en christelijke levensovertuiging actief betrokken zijn bij het werk in het Koninkrijk van God. De deelnemers worden op de hoogte gehouden door middel van digitale nieuwsbrieven.

‘In veel landen zijn bijbelgetrouwe theologische opleidingen. Ik vind het geweldig dat NET Foundation deze opleidingen en kerkgenootschappen van binnenuit ondersteunt. Niet door nieuwe gemeenten te stichten, of door onze vormen aan andere culturen op te dringen, maar door hun voorgangers beter op te leiden. Op een moderne/effectieve manier. Van harte aanbevolen!’

Dirk-Jan van den Heuvel

Op 9 mei 2019 organiseerde NET Foundation haar eerste rally gesponsord door Bergwerff Automotive. NET trapte de rally vanaf Kasteel De Vanenburg af met 17 equipes. De deelnemers genoten van een uitdagende puzzeltocht, georganiseerd door Classic Car Adventures, in een prachtige omgeving. Na afloop was er een barbecue, werd er een presentatie gehouden over het werk van NET en was er volop gelegenheid om te netwerken. We kijken terug op een geslaagde dag!

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

De jaarlijkse GET Connected bijeenkomst werd eind september gehouden.

Deze bijeenkomst stond in het teken van ons 12,5 jarig jubileum. Raymond Warnaar mocht o.a. vertellen over trainingen en ontmoetingen op Cuba.

‘Op dit moment ben ik op weg naar Cuba, een land waar aan alles een groot tekort is. Daarom heb ik o.a. een grote extra koffer bij me met stickertjes, papier, stiften, verf, poppen, zeep, tandpasta, enz. om achter te laten bij de mensen die we bezoeken.

Tot gistermiddag was het onzeker of mijn reis doorging, omdat sinds enkele dagen ook de brandstof niet meer beschikbaar is en het openbaar vervoer voor een groot gedeelte stil ligt. Maar door Daylanis en Vladimir, onze contactpersonen ter plaatse, wordt alles uit de kast gehaald om de mensen bij de geplande conferenties te krijgen, desnoods met paard en wagen. Op de conferenties geven we vanuit NET Foundation toerusting aan lekenvoorgangers en evangelisten. Gepassioneerde en geroepen mensen, maar veelal zonder enige vorm van opleiding. Ze doen er alles aan om bij de training aanwezig te zijn, om kennis te ontvangen, ervaringen te delen, samen de Bijbel open te doen, te zingen en na afloop datgene wat ze ontvangen hebben, te delen met de mensen in hun huisgemeente.’

Daarnaast hebben onze collega’s uit Latijns–Amerika: Edgar Balgéon en Fabricio Medina hun ervaringen mogen delen zoals de ontmoeting van Fabricio met Manuel:

Manuel wilde het liefst profvoetballer worden. Totdat hij door het Evangelie geraakt werd tijdens diensten in de gemeente Gracia Eterna in Guayaquil (Ecuador) en daarna ook de cursussen van NET Foundation bijwoonde. Toen hij hoorde dat God mensen roept uit de duisternis, ontdekte hij zijn eigen levensverhaal. Dat wil hij nu delen met zijn vrienden! Elke maandagavond sport hij met hen en voordat ze beginnen doet hij eerst een Bijbelstudie en bidden ze met elkaar.”

Tijdens de bijeenkomst werd ook onze nieuwe huisstijl gelanceerd door Gert Nieuwenhuis (voorzitter) en Raymond Warnaar (directeur).

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Colofon

Colofon

Dit is een uitgave van NET Foundation, mei 2020

Kamer van Koophandel: 09163429
Statutaire vestigingsplaats: Ede
Redactie: NET Foundation
Beeld: NET Foundation, Carel de Lange
Concept & ontwikkeling: BeeldBlinkers (jaarverslag.org)

 

Contact

Wilt u meer weten over NET Foundation of ons werk steunen?
Dat kan op de volgende manieren:

 • Bid voor ons werk en voor onze wereldwijde werkers.
 • Steun als bedrijf, school of kerk een specifiek project, land of persoon.
 • Nodig ons uit voor een boeiende presentatie op een gemeenteavond, vereniging of Bijbelkring.
 • Kies NET Foundation als bestemming voor een collecte of actiemarkt in uw gemeente.
 • Kijk eens naar de unieke mogelijkheid die NET heeft met betrekking tot boeiende gastlessen over bijvoorbeeld het thema zending en sponsoracties op scholen.
 • Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.
 • Volg ons op Facebook en Instagram, like en deel onze berichten zodat nóg meer mensen horen van ons werk.

 

Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn
t (055) 20 00 236
e info@netfoundation.nl
w www.netfoundation.nl
IBAN NL08 RABO 0126 9306 19

Volg NET ook via social media: