testpage

Kasstroomoverzicht
2017 2016
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten -525.201 -1.415.906
Aanpassingen voor:
– afschrijvingen 34.682 25.983
34.682 25.983
Veranderingen in vlottende middelen:
– vorderingen -400.474 3.128.642
– mutatie effecten -84.712 -182.682
– kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 276.092 814.894
-209.094 3.760.854
Mutatie subsidieverplichtingen en langl. schulden -180.869 1.157.138
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -880.482 3.528.069
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -51.782 -38.152
Desinvesteringen materiële vaste activa  –  –
mutatie financiële vaste activa  –  –
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -51.782 -38.152
Mutatie geldmiddelen -932.264 3.489.917
Stand geldmiddelen per 1 januari 7.601.203 4.111.286
Stand geldmiddelen per 31 december 6.668.939 7.601.203
Mutatie geldmiddelen -932.264 3.489.917
STAAT VAN BATEN EN LASTEN MAAG LEVER DARM STICHTING
Referentie 2017 Begroting 2017 2016
BATEN:
Baten van particulieren  4.518.658  4.735.000  4.189.178
Baten van bedrijven  62.335  390.000  143.500
Baten van loterijorganisaties  1.946.000  1.650.000  2.160.244
Baten van subsidies van overheden  –  –  –
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven  –  –  –
Baten andere organisaties zonder winststreven  352.372  300.000  381.700
Som van de geworven baten 8  6.879.366  7.075.000  6.874.622
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten e/o diensten  13.474  –  2.016
Overige baten  935  –  1.280
Som van de baten  6.893.775  7.075.000  6.877.917
LASTEN:
Besteed aan doelstellingen
Wetenschappelijk Onderzoek  2.822.864  3.410.151  3.662.972
Voorlichting  2.689.500  3.207.726  2.650.596
9  5.512.364  6.617.877  6.313.568
Wervingskosten 10  1.455.760  1.564.488  1.376.359
Kosten beheer en administratie 11  534.018  802.641  751.343
Som van de lasten  7.502.142  8.985.006  8.441.270
Saldo voor financiële baten en lasten  -608.367  -1.910.006  -1.563.353
Saldo financiële baten en lasten 12  83.166  -35.000  147.447
Saldo van baten en lasten  -525.201  -1.945.006  -1.415.906
TOELICHTING OP DE BALANS
Kantoor inventaris Automatisering Totaal
Stand per 1 januari 2017
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  535.756  637.324  1.173.080
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen  510.040  591.468  1.101.508
Boekwaarden  25.716  45.856  71.572
Mutaties
Investeringen  4.690  47.092  51.782
Desinvesteringen  395.693  576.139  971.832
Afschrijvingen  10.090  24.592  34.682
Waardevermindering  –  –  –
Terugneming van waardevermindering  –  –  –
Afschrijvingen desinvesteringen  395.693-  576.139-  971.832-
Saldo  5.400-  22.500  17.100
Stand per 31 december 2017
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  144.753  108.277  253.030
Cumulatieve waardeverminderin-gen en afschrijvingen  124.437  39.921  164.358
Boekwaarden  20.316  68.356  88.672
Afschrijvings-percentages 20,00% 33,30%
 De vooruitbetalingen op vaste activa in de boekwaarde op 31 december 2017 betreffen € 0 (31 december 2016: € 0).
TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1 zie apart tabblad
2 Vorderingen 31-12-17 31-12-16
De samenstelling van deze post is:
Te ontvangen rente 307 8.239
Debiteuren 46.818 23.122
Vooruitbetaalde kosten 32.642 27.121
Betaalde waarborgsommen tbv huisvesting 65.578 65.578
Nog te ontvangen bedragen loterijen 524.493 491.880
Nog te ontvangen bedragen nalatenschappen 751.562 424.037
Nog te ontvangen bedragen donateurs 58.405 39.741
Nog te ontvangen bedragen overig 2.415 2.028
Stand per 31 december 1.482.220 1.081.746
4 Effecten 31-12-17 31-12-16
De beleggingen bestaan uit:
Obligaties 2.585.357 1.472.528
Aandelen 1.470.572 1.357.188
Alternatieven 220.779  –
Liquiditeiten 20.936 1.383.216
Stand per 31 december 4.297.644 4.212.932
5
Liquide middelen 31-12-17 31-12-16
Banken
– rekening courant 856.778 846.080
– bedrijfsspaarrekening 5.807.303 6.755.123
– kruisposten 4.858  –
Stand per 31 december 6.668.939 7.601.203
PASSIVA 2017 2016
6
Reserves en fondsen
Reserve financiering activa
Stand 1 januari 71.572 59.403
Mutatie boekjaar 17.100 12.169
Stand per 31 december 88.672 71.572
2017 2016
Continuïteitsreserve
Stand 1 januari 2.500.000 2.500.000
Dotatie  –  –
Stand per 31 december 2.500.000 2.500.000
Bestemmingsreserve
2017 2016
Bestemmingsreserve Projecten
Stand 1 januari 1.038.010 1.363.273
Dotatie / Onttrekking 420.873 -325.263
Stand per 31 december 1.458.883 1.038.010
2017 2016
Reserve vruchtgebruik
Stand 1 januari 41.539 41.539
Dotatie / Onttrekking -4.745 0
Stand per 31 december 36.794 41.539
2017 2016
Totaal bestemmingsreserves 4.084.349 3.651.121
Bestemmingsfondsen
2017 2016
Bestemmingsfonds Grondel
Stand 1 januari 1.975.000 2.750.000
Dotatie  88.241 75.000
Onttrekking -1.046.671 -850.000
Stand per 31 december 1.016.570 1.975.000
Totaal reserves en fondsen 5.100.919 5.626.121
7
Schulden op lange termijn 2017 2016
Toegekende, nog niet uitgekeerde
Subsidies  Wetenschappelijke projecten
Het verloop van deze post is:
Stand per 1 januari 6.365.669 4.696.819
Af:
In het verslagjaar verrichte betalingen -2.044.083 -1.382.831
vrijval wegens afloop / niet doorgaan project 0  –
Bij:
in het verslagjaar toegezegde subsidies 2.331.835 3.051.681
Beschikbaar 6.653.421 6.365.669
Af:
Te betalen binnen 1 (één) jaar -2.978.652 -2.510.031
Stand per 31 december 3.674.769 3.855.638
Totaal langlopende schulden 3.674.769 3.855.638
Totaal langlopende schulden 3.674.769 3.855.638
7
Schulden op korte termijn 2017 2016
De specificatie hiervan is:
Subsidies wetenschappelijke projecten 2.978.652 2.510.031
Crediteuren 510.608 752.647
Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen 38.401 24.916
Vakantiegeld verplichting 55.609 48.815
Vakantiedagen verplichting 26.677 16.344
Nog te betalen kosten overig 151.840 132.941
Totaal kortlopende schulden 3.761.787 3.485.694
Verschillen analyse rekening versus begroting 2017
Rekening Begroot Verschil
BATEN
– Collecte 817.781 930.000 -112.219
– Bijdrage bedrijfsleven 62.335 340.000 -277.665
– Giften en donaties particulieren 2.851.705 2.955.000 -103.295
– Legaten en erfstellingen 780.722 800.000 -19.278
– Acties vrijwilligers 91.765 100.000 -8.235
– Major donors 120.863 0 120.863
– Geoormerkte giften 10.000 0
– Zuiderzeeklassieker 198.195 300.000 -101.805
– Overige baten 14.409 0 14.409
– Baten uit eigen fondsenwerving 4.947.775 5.425.000 -487.225
– Baten uit acties van derden 1.946.000 1.650.000 296.000
– Rentebaten en baten uit beleggingen 179.642 0 179.642
Som der baten 7.073.418 7.075.000 -11.583
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
– Kennis 5.512.364 6.617.877 -1.105.513
5.512.364 6.617.877 -1.105.513
Werving baten
– Kosten eigen fondsenwerving 1.208.261 1.364.488 -156.227
– Kosten acties van derden 247.499 200.000 47.499
– Kosten van beleggingen 42.725 35.000 7.725
1.498.486 1.599.488 -101.002
Beheer en administratie
– Kosten beheer en administratie 534.018 802.641 -268.623
Som der lasten 7.544.867 9.020.006 -1.475.139
Resultaat voor resultaatbestemming -471.451 -1.945.006 1.463.555
Toevoeging / onttrekking aan:
Bestemmingsreserve Wetenschappelijk Onderzoek 0
Continuiteitsreserve 0
Bestremmingsfonds Finding them All 0
Bestemmingsfonds Grondel -958.430
Reserve finaciering Activa 17.100
Resultaat tgv bestemmingsreserve projecten 469.880
CBF-% 24,4% 25,2%
Verdeling kosten naar bestemming
Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en administratie Totaal 2017 Begroting 2017 Totaal  2016
WO Voorlichting Eigen fondsen-werving Acties derden Beleggingen
Lasten
Uitvoeringskosten eigen organisatie:
Personeelskosten
– salarissen 185.841 387.081 150.010 0 0 238.027 960.959 1.054.852 934.571
– sociale lasten 32.305 67.287 26.077 0 0 41.377 167.047 195.154 149.751
– pensioenen 8.071 16.811 6.515 0 0 10.338 41.735 60.000 44.414
– overige personeelskosten 67.978 141.588 54.871 0 0 87.067 351.504 381.000 523.275
Huisvestingskosten 32.306 67.289 26.077 0 0 41.378 167.051 160.000 152.927
Kantoorkosten 51.204 106.652 41.332 0 0 65.583 264.771 375.000 245.533
Advieskosten 24.527 51.086 19.798 0 0 31.414 126.825 220.250 244.347
Bedrijfsvoeringkosten 14.704 30.627 11.869 0 42.725 18.834 118.760 129.750 147.503
416.937 868.422 336.550 0 42.725 534.018 2.198.651 2.576.006 2.442.321
Eigen activiteiten
Publiciteit 0 26.560 0 0 0 0 26.560 15.000 108.403
Voorlichting 0 809.244 0 0 0 0 809.244 1.492.000 890.227
Collecte 0 98.228 98.228 0 0 0 196.456 210.000 175.339
Donateurs 0 648.043 648.043 247.499 0 0 1.543.584 1.655.000 1.281.661
Voorlichtingscampagne 0 161.300 47.738 0 0 0 209.038 175.000 376.117
Overig 0 77.704 77.704 0 0 0 155.407 197.000 122.741
0 1.821.078 871.712 247.499 0 0 2.940.289 3.744.000 2.954.488
Verstrekte subsidies
Wetenschappelijk Onderzoek 2.405.928 0 0 0 0 0 2.405.928 2.700.000 3.128.317
Voorlichting / Zorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.405.928 0 0 0 0 0 2.405.928 2.700.000 3.128.317
2.822.864 2.689.500 1.208.261 247.499 42.725 534.018 7.544.867 9.020.006 8.525.126